تراول داکیومنت کانادا : افرادی که قصد دارند به کشور کانادا سفر کنند باید پی آر و یا تراول داکیومنت کانادا داشته باشند و در نتیجه اگر شما قصد دارید به کانادا سفر کنید و پی آر