مشاوره لحظه ای


فرم مشخصات فردی کانادا

( Canadian Personal Profile )

متقاضی

آیا در پنج سال گذشته ، بیش تر از شش ماه در کشور دیگری اقامت داشته اید؟

؟ جهت انگشت نگاری به کدام کشور سفر میکنید

آیا مدرک زبان دارید؟

اطلاعات شغلی 10 سال اخیر در صورتی که خانه دار هستید ذکر نمایید در صورت بازنشستگی اطلاعات شغل سابق را ذکر نمایید. در صورت دانش اموز یا دانش جو بودن اطلاعات محل تحصیل را ذکر نمایید

آیا تا به حال درخواست ویزای شما از کانادا یا ایالات متحده یا هر کشور دیگری رد شده است؟

آیا تا به حال بعد از اتمام اعتعبار ویزا (بدون داشتن اجازه تحصیل و کار) در کانادا اقامت داشته اید؟

آیا قبلا برای مهاجرت به کانادا اقدام کرده اید؟

آیا تا به حال درخواست صدور و تمدید ویزای کانادا را داده اید

آیا سابقه دستگیری و سوسابقه کیفری دارید؟

آیا سابقه خدمت اجباری (سربازی) یا داو طلبانه در ارتش ، سپاه و نیروی اتظامی را داشته اید؟

؟آیا معلولیت جسمی یا ذهنی خاصی که نیازمند خدمات پزشکی داشته باشد دارید